Obchodné podmienky 
Obchodné podmienky pre dodanie produktov a služieb INPAP PLUS s.r.o.

 

I. Úvodné ustanovenia  
 
1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť INPAP PLUS s.r.o., zo sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 29213517, DIČ: SK4020449686 (ďalej len „Dodávateľ“), ako dodávateľ produktov a služieb v súlade s ich predmetom podnikania, najmä v oblasti papierenského, obalového, drogistického a kancelárskeho tovaru za účelom stanovenia obchodných podmienok dodávok ponúkaných Produktov a Služieb pre svojich zákazníkov.

2) Svojím podpisom pod textom VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente zakladajúcim v zmysle týchto VOP zmluvný vzťah medzi INPAP PLUS s.r.o. a Zákazníkom alebo akoukoľvek inou formou, vrátane zasielania objednávky na dodávku Produktov a/alebo Služieb, alebo vytvorením objednávky cez e-shop www.spapier.sk spoločnosti INPAP PLUS s.r.o., potvrdzuje osoba, ktorá tak urobila, že je s týmito VOP oboznámená, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

3) Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené vždy na oficiálnej internetovej stránke Dodávateľa www.spapier.sk.


II. Vymedzenie pojmov  

1) Produktom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v Katalógu, označený názvom a objednávkovým číslom, a/alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovene na základe individuálnej požiadavky Zákazníka, ktorého prevedenie je ponúkané v Katalógu.

2) Službou sa rozumie akákoľvek služba špecifikovaná a ponúkaná v Katalógu.

3) Katalógom je konkrétny zoznam Produktov a Služieb v elektronickej podobe prístupný na neoficiálnej internetovej adrese Dodávateľ www.spapier.sk, ktorý predstavuje pre stanovené obdobie aktuálne platnú ponuku Produktov a Služieb zabezpečovaných Dodávateľom. Katalóg je platný okamžikom zverejnenia na uvedenej internetovej adrese, a to do doby jeho zrušenia alebo zverejnenia nového s neskorším dátumom. Zverejnením nového Katalógu sa automaticky ruší ten predošlý. K aktualizácií Katalógu dochádza priebežne po celý rok. Katalóg je ako informačný materiál, ktorý však nemá záväzný charakter.

4) Zákazníkom je osoba, ktorá v súladu s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.

5) Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorou Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s čl. IV) nebo čl. X) týchto VOP.

6) Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom, ako miesto k predaniu a prevzatiu Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území České republiky a Slovenské republiky.

7) Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne predanie a prevzatie objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom. Ako dodací doklad sa rozumie aj Faktúra.

8) Cenník je aktuálne platný prehľad cien, uverejnený na www.spapier.sk , Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne zjednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

9) Reklamácia sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za poruchy alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, učinený v súlade s reklamačnými podmienkami.


III. Zmluva  


1) Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Dodávateľom v súvislosti s plnením Dodávateľa realizovaným v súvislosti s dodávkou Produktov/Služieb vzniká:
 • potvrdením Objednávky Zákazníka, ku ktorému dochádza buď písomnou akceptáciou - potvrdením po vystavení Objednávky a/alebo okamžikom splnenia Objednávky alebo jej častí zo strany Dodávateľa;
 • uzatvorením samostatnej rámcovej zmluvy, ktorá špecifikuje rámcové dodacie podmienky dodávok Produktov/Služieb medzi Zákazníkom a Dodávateľom, na základe ktorej dochádza k čiastočnému plneniu podľa čiastočných Objednávok Zákazníka, ktoré boli akceptované (prijaté) Dodávateľom spôsobom uvedeným v odst. 1) písm. a) tohto článku;
 • uzatvorením samostatnej servisnej zmluvy, ktorá špecifikuje podmienky poskytovania Služieb typu servisu kancelárske techniky v rozsahu zjednanom medzi Zákazníkom a Dodávateľom a na základe ktorej dochádza k priebežnému alebo opakovanému poskytovaniu zjednaných Služieb.
 
2) Zmluvný vzťah založený spôsobom uvedeným v odst. 1) tohto článku je ďalej v týchto VOP označovaných ako „Zmluva“.

3) Zmluva je podľa povahy zjednaného plnenia buď zmluvou kúpnou, alebo zmluvou o dielo, zmluvou nepomenovanou, alebo zmluvou zmiešanou, vždy uzatvárané v režime zák. č.513/1991 Sb., obchodného zákonníka.

4) V prípade, že je ďalej v týchto VOP odkaz na „Zmluvu“, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý Zmluvu tvorí alebo je jej súčasťou, ako je Objednávka, nedielna príloha, Cenník www.spapier.sk, VOP apod.


IV. Objednávka Produktov/Služieb 

1) Zákazník je oprávnený vystaviť Dodávateľovi Objednávku na Produkty/Služby ponúkané v Katalógu na stránkach e-shopu: www.spapier.sk, a to buď písomne (poštou, elektronicky, e-mail: info@spapier.sk) alebo telefonicky.

2) Objednávka musí obsahovať najmenej tieto údaje, ak sa nedohodnú strany inak:
 • a) obchodná firma Zákazníka, miesto podnikania/sídlo, IČ, DIČ,
 • b) meno a priezvisko osoby oprávnenej jednať menom/za Zákazníka v súvislosti s Objednávkou (vrátane prevzatia dodávky) a jej kontaktné údaje (telefón, fax, email),
 • c) druh objednávaného Produktu/Služby a jeho množstvo,
 • d) označenie Produktu/Služby podľa položiek v Katalógu ,
 • e) adresu určenú k predaniu a prevzatiu Produktov/Služieb (Dodací miesto) 
 • f) podpis Zákazníka/oprávneného zástupcu.
3) Vystavená Objednávka je pre Zákazníka záväzná do okamžiku požadovaného termínu plnenia, ktorý je v súlade s týmito VOP alebo bol inak vzájomne dohodnúť.

4) Objednávka, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP, prípadne inými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na Objednávku hladí, akoby nebola nikdy doručená.

5) Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek preveriť správnosť Objednávky najmä spätným telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá vykonala telefonickú Objednávku, alebo overením podpisu na faxovej alebo inej písomnej Objednávke s podpisovým vzorom doloženým Zákazníkom. V prípade zaistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä v nesúlade údajov o osobách oprávnených objednávať Produkty/Služby alebo v nesúlade medzi podpisom na Objednávke a podpisovým vzorom, je Dodávateľ oprávnený plnenia podľa Objednávky odmietnuť alebo požadovať jej dodatočné potvrdenie písomnou formou.

6) Dodávateľ je oprávnený neprijať Objednávku, pokiaľ Zákazník nemá ku dňu vystavenia Objednávky vyrovnané niektoré splatné záväzky voči Dodávateľovi. Ďalej je Dodávateľ oprávnený objednávku odmietnuť pokiaľ požadované Produkty/Služby nemožno dodať na základe chyby tretej osoby, alebo Produkt bol stiahnutý z predaja, alebo Produkt nie je skladom, alebo je Služba stiahnutá z ponuky.

7) V prípade, že Dodávateľ nemá v lehote požadovanej Zákazníkom k plneniu potrebné množstvo objednaných Produktov/Služieb k dispozícií, oznámi to písomne alebo telefonicky Zákazníkovi, po dohode so Zákazníkom ho zaradí ako čakateľa na objednané Produkty/Služby a eviduje jeho Objednávku v evidencií rezervácií (tzv. backorder), nie ak Zákazník Objednávku (jej časť) po tomto oznámení zruší. Ak nedôjde k splneniu takejto Objednávky najneskôr do 20 (dvadsiatich) pracovných dní, považuje sa taká Objednávka za zrušenú a hľadí sa na ňu, akoby nebola vykonaná.

8) Objednávka iného tovaru než ktorý ponúka Dodávateľ v Katalógu (tzv. nekatalógový tovar), je možná len na základe písomnej zmluvy (objednávky) a podľa zvlášť zjednaných dodacích a cenových podmienok. Objednávku takého nekatalógového tovaru nie je Zákazník oprávnený odvolať.

9) Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamžiku, kedy už predal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie zákazníka. V prípade úplného zrušenia objednávky kupujúcim už potvrdené predávajúcim, alebo zmeny záväznej objednávky zo strany kupujúceho, môže predávajúci po kupujúcom požadovať zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výši 5% z ceny tovaru. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu prípadne vzniknutej škody. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcim, alebo je dlhodobo nedostupné vinou nie však na strane predávajúceho. Ak sa týka vyššia uvedená nemožnosť plnenia len časťou objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky. Predávajúci môže zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak príde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľov tovar získa, kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v dobe potvrdenia objednávky. V prípade, že príde k objednaniu kupujúcim za chybne stanovenú cenu (cena nezodpovedá cene obvyklej) je zákazníkovi objednávka zrušená a ponúknutá možnosť objednať tovar za cenu obvyklú s cenovým zvýhodnením 5%. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny informovať neodkladne kupujúceho, a pokúsiť sa o dohodu, kedy v prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci odstúpiť.


V. Miesto dodania a prevzatia Produktov/Služieb 

1) Produkty/Služby sú dodávané na Dodacie miesto (a) špecifikované Zákazníkom v Objednávke alebo v inom dokumente tvoriacim Zmluvu. K riadnemu splneniu Objednávky zo strany Dodávateľa dochádza okamžikom predania a prevzatia Produktov či poskytnutých Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom v Dodacím mieste, potvrdené na Dodacom doklade alebo Faktúre.

2) Zákazník je povinný objednané Produkty/Služby prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prehliadnuť a skontrolovať. Prevzatie Produktu/Služby potvrdí Zákazník písomne na Dodacom doklade, Faktúre, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaných Produktov/Služieb s údajmi uvedenými v Dodacom doklade. Zákazník zaistí, že potvrdenie na Dodacom doklade bude obsahovať riadne označenie Zákazníka a uvedenie mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje. Zákazník je zodpovedný za to, že osoba preberajúca Produkty/Služby je k tomu oprávnená.

3) Zákazník oznámi Dodávateľovi vopred zoznam osôb oprávnených k prevzatiu Produktov/Služieb v Dodacom mieste, najčastejšie uvedenom na Objednávke alebo v akomkoľvek dokumente tvoriacom Zmluvu.

4) V prípade, že po dodaní príde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia Zákazníka na Dodacích dokladoch, považuje sa dodávka Produktov/Služieb za riadne splnenú a Zákazníkom prevzatú, iba ak Zákazník preukáže, že Dodávateľ musel vedieť, že k dodaniu došlo v rozpore s príslušnou Objednávkou.

5) Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať Dodávateľa o zmenách Dodacích miest určených k prevzatiu Produktov/Služieb. Do tej doby je dodávka Produktov/Služieb riadne splnená ich dodaním na pôvodné Dodacie miesta a Dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo škody spôsobené v súvislosti s takým dodaním Produkt/Služieb.

6) Dodacím dokladom podľa predchádzajúcich ustanovení je spravidla Dodací list alebo faktúra.

7) Okamžikom prevzatia Produktu doloženým Dodacím dokladom dochádza k predídeniu nebezpečia škody na veci (náhodné porušenia, poškodenia, straty apod.). K prechodu vlastníckeho práva k predaným a prevzatým Produktom dochádza až úplným zaplatením zjednané ceny za také Produkty.


VI. Dalšie podmienky dodania 

1) Dodávateľ prehlasuje, že všetky Produkty/Služby ponúkané Dodávateľom v Katalógu splňujú podmienky kvality odpovedajúce príslušným právnym predpisom a záväzným technickým a bezpečnostným normám platným na území Slovenskej Republiky, vrátane požiadaviek na ich označení a balení, a žiadnym spôsobom nezasahujú neoprávnene do práv k duševnému vlastníctvu.

2) Zákazník je povinný poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby Dodávateľ mohol riadne a včasne plniť povinnosti podľa Zmluvy, najmä je Odberateľ povinný na žiadosť Dodávateľa predať všetky potrebné informácie, podklady, špecifikácie, vysvetlenie a spresnenie svojich požiadaviek nutných k dodaniu objednaných Produktov/Služieb. Dodávateľ je povinný si potrebnú súčinnosť v prípade potreby včas vyžiadať a upozorniť na ňu Zákazníka. O dobu omeškania Zákazníka s poskytnutím potrebnej súčinnosti v súvislosti s dodávkou Produktov/Služieb sa predlžuje termín dodania stanovený podľa Zmluvy pre dodávku takýchto Produktov/Služieb.

3) Zákazník má právo do 14 dní od prevzatia vrátiť Produkty, ktoré omylom objednal, avšak len za podmienky, že sú Produkty vrátené zjavne nepoužité a nepoškodené, v nepoškodenom a neotvorenom originálnom obale. Pri splnení uvedených podmienok sa Dodávateľ zaväzuje Produkty prevziať späť a vrátiť Zákazníkovi Cenu zaplatenú za takéto Produkty. Bez ohľadu na uvedené, Zákazník nie je oprávnený podľa tohto ustanovení vrátiť:
 • Produkty zhotovené či upravené podľa jeho priania alebo pre jeho osobu, ako i Produkty, ktoré podliehajú rýchlej skaze, opotrebené alebo zastarané
 • Produkty typu kancelárskeho nábytku, u ktorého už bola zahájená či dokončená montáž.
4) Dodávateľ je oprávnený použiť pre plnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy subdodávateľa.

5) Dodávateľ je oprávnený ukončiť, upraviť alebo prerušiť dodávku akýchkoľvek Produktov/Služieb ponúkaných v Katalógu OD i v dobe platnosti takého Katalógu OD, internetovej adrese www.spapier.sk.


VII. Cena a platobné podmienky 

1) Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami. V prípade, že má Zákazník svoje dohodnuté ceny (svoj individuálny cenník), tak sa na takého zákazníka nevzťahuje ďalší systém zliav, pokiaľ Dodávateľ nestanoví inak.

2) Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje k úhrade ceny za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníku platného v dobe vystavenia takej Objednávky.

3) Celková cena zahrnuje všetky náklady Dodávateľa spojené s dodaním produktu do hmotnosti 50 kg a maximálnej obvodovej dĺžke: 300 cm = (šírka + výška) x 2 + dĺžka (maximálne 175 cm), u nadrozmerného tovaru alebo produktu vyššej hmotnosti sa cena dopravy kalkuluje podľa skutočných nákladov spojených na prepravu dopravcu podľa aktuálneho cenníku. A ďalej najmä s balením Produktu, jeho označením, zabezpečeným príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na Dodacie miesto(miesta), ak nie je medzi stranami zjednané inak v Zmluve.

4) Zákazník svojím podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacim Zmluvu alebo objednávkou e-shopu Dodávateľ potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Produkty/Služby podľa Dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníku, ak nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.

5) Dodávateľ má právo Cenník upravovať. Nový Cenník nahradzuje ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a okamžikom jeho doručenia alebo uverejnenia na www.spapier.sk Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.

6) Cena bude hradená za Produkty/Služby skutočne dodané, a to na základe faktúry Dodávateľa, ak nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná. Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahujú všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.

7) V prípade prvej dodávky realizované pre Zákazníka je Dodávateľ oprávnený požadovať na Zákazníkovi platbu v hotovosti oproti predania Produktov/Služieb. Rovnako tak tomu bude i v prípade, pokiaľ bude Zákazník v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Dodávateľa.

8) V prípade bezhotovostnej platby bude cena a všetky iné pohľadávky vyúčtované podľa Zmluvy splatnej v termíne splatnosti určenom faktúrou, lehota splatnosti je určená na základe dohody oboch strán kompetentným pracovníkom (oz) Dodávateľa. Riadnou úhradou pohľadávky sa pritom rozumie pripísanie príslušnej čiastky na účet veriteľa.

9) Zľavy, Akcie a Výpredaj tovaru, produkty nemožno sčítať, na tovar sa už nevzťahujú ďalšie zľavy. Zľavové/Akciové/Výpredajové alebo inak zvýhodnené ponuky platia vždy do konca aktuálneho mesiaca alebo do vypredania zásob.

10) V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatné pohľadávky Dodávateľa vyúčtované Zákazníkovi v súlade so Zmluvou bude Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výši 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ďalej je Zákazník povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady v súvislosti s jeho omeškaním platení pohľadávky.

11) Chyba v stanovení ceny, chybne stanovená cena vznikne napríklad chybou ľudského faktoru, chybou v prevode dát tretej strany, chybne spracovanou editáciou dát tretej strany, zásahom vyššej moci. Pokiaľ príde k chybnému stanoveniu cien, tak si vyhradzuje Dodávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a to v prípade, že chybne stanovená cena neodpovedá cene obvyklej (cene bežnej) na slovenskom trhu.


VIII. Práva zo zodpovednosti za poruchy a záruky za akosť 

1) Dodávateľ zodpovedá za množstvo poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú množstvom/rozsahom totožné s Objednávkou.

2) Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby, s výnimkou Produktov typu občerstvenie a Produktov podliehajúcim rýchlej skaze, záruční dobu v dĺžke stanovenou zákonom. Záručná doba začína plynúť dnom predania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

3) Práva zo zodpovednosti za poruchy a za záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorou musí učiniť včas, tj. bez odkladu potom, čo poruchu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

4) Poruchami zjavnými pri prevzatí (ďalej len „zjavné poruchy”) sa rozumie:
 • porucha v množstve Produktov/Služieb, ktorá je v rozpore medzi množstvom uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámenou položiek, alebo
 • porucha v množstve Produktov, ktorou je rozpor medzi množstvom balíkov Produktov uvedeným na doklade dopravcu a počtom balíkov Produktov skutočne prevzatých.
5) Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za poruchu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastočné.

6) Poruchami skrytými sú iné poruchy než poruchy zjavné, teda poruchy, ktoré v okamžiku prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zabezpečiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

7) Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb previesť prehliadku Produktov/Služieb vedúcich k odhaleniu jeho zjavných porúch. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je pre neho neúmerne náročné previesť kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka).

Prevedením štatistickej kontroly je prevedená kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak obsahuje štatistickú vzorku viac než 50 % Produktov/Služieb so zjavnými poruchami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, ako by bola porušená v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstvo dodaných Produktov/Služieb neuznáva.

Rovnako tak sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a prevedení štatistickej prebierky neuviedol poruchy Produktov/Služieb v množstve presahujúcim túto hodnotu.

8) Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za poruchy je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmych) dní od predania a prevzatia Produktov/Služieb, a to buď písomne (poštou, kuriérom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa špecifikované v čl. IX.) týchto VOP.

9) Obsahom zdelenia reklamácie musí byť: označenie Zákazníka, názov a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby, množstvo porušeného/chýbajúceho Produktu/Služby, popis poruchy alebo spôsobu, ktorým sa porucha prejavuje, uvedením osoby oprávnenej jednať v tejto veci za Zákazníka, dátum prevzatia reklamovaného Produktu/Služby a číslo príslušného Dodacieho dokladu, v písomnej reklamácií dátum a podpis Zákazníka.

10) Reklamácia, ktorú Dodávateľ uzná ako oprávnenú, vyrieši v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30tich pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

11) Reklamáciu vybavuje Dodávateľ s ohľadom na povahu poruchy, a to takto:
 • zjavné poruchy v množstve poskytnutia chýbajúceho alebo výmenou porušeného plnenia Dodávateľa za bezchybné, ak to nie je možné potom vrátením (dobropisovaním)  uhradenej ceny nedodaných Produktov/Služieb alebo vrátením (dobropisováním) uhradenej ceny oproti vráteniu chybných Produktov,
 • skryté poruchy podľa voľby Dodávateľa buď výmenou poskytnutého chybného plnenia Dodávateľom za bezchybné, vrátením (dobropisováním) uhradenej ceny oproti vráteniu poškodených Produktov, alebo opravou chybných Produktov/Služieb.
12) Pokiaľ Dodávateľ poskytne Zákazníkovi na základe jeho reklamácie nové plnenie a najprv potom sa ukážu najavo skutočnosti, pre ktoré reklamácia nemala byť uznaná, prevedie Dodávateľ dodatočné vyúčtovanie ceny nového plnenia.

13) Dodávateľ nie je zodpovedný za nasledujúce chyby Produktu:
 • a) chyby obalu Produktu, ktoré neboli uplatnené pri predaní a prevzatí Produktu,
 • b) chyby spôsobené mechanickým poškodením Produktu zo strany Zákazníka alebo treťou osobou,
 • c) nečistoty u tovaru označeného nálepkami s cenami iných osôb.
14) Uplatnenie reklamácie neoprávňuje Zákazníka k neuhradeniu ceny za Produkty/Služby, iba ak sa Dodávateľ a Zákazník dohodnú inak.

15) Dodávateľ si vyhradzuje právo použiť ilustračné fotografie v katalógu tovaru uvedeného na www.spapier.sk


IX. Kontaktné miesta a osoby 

1) Kontaktnými poštovými adresami Zákazníka a Dodávateľa sú adresy ich sídla uvedené v Zmluve, ak nie je v konkrétnom prípade zjednaná kontaktná adresa iná.

2) Kontaktné miesto Dodávateľa pre prijímanie akýchkoľvek oznámení Zákazníka (najmä Objednávok, reklamácií, atd.) sú, ak nie je medzi stranami výslovne zjednané inak, nasledujúce: Adresa sídla Dodávateľa: INPAP PLUS s.r.o, Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2. Telefónne spojenie : 776 007 060 E-mailová adresa: info@spapier.sk.

3) Príslušné kontaktné miesta (adresy, čísla) zverejňuje Dodávateľ na svojej oficiálnej internetovej adrese www.spapier.sk.

4) Obe zmluvné strany sú kedykoľvek oprávnené zmeniť určené kontaktné adresy/osoby/čísla, avšak musí to najprv s dostatočným predstihom písomne oznámiť druhé strane.


X. Doručovanie 

1) Ak nie je výslovne pre jednotlivé prípady stanovené v Zmluve konkrétna forma určitého právneho úkonu, oznámenia (ďalej len „Oznámenie“), musia mať všetky Oznámenia podľa zmluvy písomnú podobu a musí byť doručené druhej strane poštou, kuriérom, faxom alebo elektronicky na príslušné kontaktné miesto.

2) Oznámenia sú považované za doručené:
 • pri doručení poštou druhým pracovným dňom nasledujúcim po odoslaní zásielky na príslušnú kontaktnú adresu adresáta, ak nie je doložené skoršie doručenie,
 • pri doručení elektronicky okamžikom odoslania elektronickej správy na príslušnú emailovou adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane medzi v pracovnými dňami medzi 7:30 a 17:00 hod., v opačnom prípade v 7:30 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené (okrem doručenia Objednávok).
   
XI. Náhrada škody 

1) Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej strane za škodu, ktorú spôsobí porušením svojich právnych povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, iba ak preukáže, že k tomu došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

2) Okolnosťami vylučujúcim zodpovednosť je akákoľvek udalosť alebo súhrn okolností, ktoré sú mimo primeranou kontrolu zodpovednej strany, nastali nezávislé na ich vôli a bránia im v splnení ich povinností podľa Zmluvy.

3) O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledku týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Dodávateľ splní povinnosť podľa tohto odstavca uverejnením informácie o vzniku/skončení týchto okolností na svojej oficiálnej internetovej adrese www.spapier.sk.

4) Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, strany nebudú hradiť jedna druhej náhradu:
 • ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením Zmluvy; to neplatí, pokiaľ škoda vznikne v dôsledku jednania založeného na podvodnom jednaní, úmyslu alebo hrubé nedbalosti zodpovednej strany
 • škoda, ktorá vznikne v súvislosti s Objednávkou vystavenou ústne;
5) Povinnosť Dodávateľa k úhrade akejkoľvek zmluvnej pokuty zjednanej v Zmluve nevznikne, pokiaľ by k nesplneniu tejto povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.


XII. Dôverné informácie 

1) Pri jednaní o uzatvorení Zmluvy, ako i v rámci plnenia Zmluvy si môžu zmluvné strany úmyselne či s opomenutím vzájomne poskytnúť informácie, ktoré budú obchodným tajomstvom poskytujúcej strany alebo budú považované poskytujúcou stranou za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“).

2) Za Dôverné informácie sa považujú:
 • zjednania Zmluvy uzatvorené medzi Zákazníkom a Dodávateľom, s výnimkou zjednaní obsiahnutých v oficiálne vydaných dokumentoch Dodávateľa tvoriacich Zmluvu, ako sú tieto VOP.
 • všetky informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva, najmä obchodné alebo marketingové plány, ponuky vrátane cenových, akékoľvek návrhy zmluvy, dohody alebo iné zjednania s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi, pokiaľ boli v dobe ich zdelenia zjavne označené v písomnej podobe za „dôverné“; ak boli poskytnuté ústne a tak i označené ako dôverné, je potrebné, aby ich predávajúca zmluvná strana v písomnej forme znovu zjavne označila ako informáciu „dôvernú“, a to najneskôr do desiatich (10) dní od ich sprístupnenia ústnou formou.
3) Prijímacia zmluvná strana je povinná zachovávať o Dôverných informáciách mlčanlivosť a použiť ich len k účelu, pre ktorý boli predávajúcou zmluvnou stranou poskytnuté, a zaviazať k tomuto aj všetkých svojich zamestnancov či iné osoby, ktoré majú k Dôverným informáciám prístup.

4) Pokiaľ sú Dôverné informácie poskytované v písomnej podobe alebo vo forme textových súborov na počítačových médiach, je predávajúca zmluvná strana povinná upozorniť prijímajúcu zmluvnú stranu na dôvernosť takéhoto materiálu vyznačením aspoň na titulnej stránke.

5) Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku nemá vplyv na plnenie prípadnej zákonnej povinnosti zdeliť informácie vyžiadané oprávnenými štátnymi či správnymi orgánmi a inými oprávnenými subjektmi.

6) Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po skončení Zmluvy do doby, než budú príslušné Dôverné informácie zverejnené poskytujúcou stranou alebo treťou osobou.


XIII. Trvania a ukončenie Zmluvy 

1) Zmluva sa uzatvára s platnosťou od dňa jej uzatvorenia, ak nie je dohodnuté inak.

2) Zmluva je uzatvorená:
 • na dobu splnenia samostatne vystavenej Objednávky Zákazníka, alebo
 • na dobu určitú, ak je dĺžka jej trvania dohodnutá v Zmluve,
 • na dobu neurčitú.
3) Ak je Zmluva uzatvorená na dobu určitú, dôjde k ukončeniu Zmluvy:
 • uplynutím dohodnutej doby trvania, alebo
 • na základe dohody strán o predčasnom ukončení Zmluvy, alebo
 • v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodu a spôsobom podľa odst. 6) tohto článku, ak nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak.
4) Ak je Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, príde k ukončenie Zmluvy:
 • na základe dohody strán o ukončení Zmluvy, alebo
 • písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou dva mesiace, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovedi druhej strane, ak nie je medzi stranami dohodnutí v Zmluve inak, alebo
 • v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodu a spôsobom podľa odst. 6) tohto článku, ak nie je medzi stranami zjednané v Zmluve inak.
5) Odstúpenie od Zmluvy je možné výhradne z dôvodov uvedených v tomto odstavci ak nie je medzi stranami dohodnuté inak v Zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamžiku doručenia takéhoto oznámenia druhej strane.
 
Dôvody pre odstúpenie sú nasledujúce: 
 • Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením čl. VII odst. 11 a čl. IV odst. 9 týchto VOP.
   
 • Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany Dodávateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností Dodávateľa podľa Zmluvy, ktorú Dodávateľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsať) dní od doručení písomnej výzvy s upozornením na neplnenie.
   
 • každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila do likvidácie, bola na nej zavedená nútená správa, bolo u nej zahájené a prebieha insolvenčné riadenie, bol u nej zamietnutý návrh na zahájenie insolvenčného riadenia pre nedostatok majetku, alebo bol u nej zahájený výkon rozhodnutia (exekúcia). 
   
 • Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zákazníka, za ktoré sa považuje:
• (i) omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtované Dodávateľom Zákazníkovi podľa Zmluvy, ktorá trvá dlhšie, než 14 (štrnásť) dní, alebo
• (ii) opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtované Dodávateľom Zákazníkovi podľa Zmluvy, alebo
• (iii) iné podstatné porušenie povinností Zákazníka stanovených mu Zmluvou.
 • Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem:
• (i) tých, ktoré vzhľadom k ich povahe majú trvať i po ukončení Zmluvy, najmä práva a povinnosti obsiahnuté v dohode o náhrade škody a zmluvných pokutách, a
• (ii) povinnosti Zákazníka k úhrade ceny za skutočne poskytnuté Služby alebo za zhotovenie Produktu - Diela alebo jeho časti.
 • K okamžiku účinku odstúpeniu od Zmluvy:
• (i) zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávky Produktu, ktoré neboli k tomuto okamžiku dodané; vo vzťahu k Produktom, ktoré boli k tomuto okamžiku dodané, ale neboli uhradené, zostáva Zmluva v platnosti a Zákazník je povinný za také Produkty Dodávateľom zaplatiť dohodnutú cenu, ak neoznámi Dodávateľ Zákazníkovi, že požaduje namiesto úhrady takých Produktov ich vrátenie;
• (ii) zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávku Služieb, ktoré neboli k tomuto okamžiku poskytnuté, ak sa strany nedohodnú inak,
• (iii) má Dodávateľ právo vyúčtovať dodávku Služieb, ktoré boli k tomuto okamžiku skutočne poskytnuté, a/alebo vyúčtovať skutočné prevedenie Produktu – Diela, a Zákazník je povinný za také Služby alebo Produkty zaplatiť dohodnutú cenu,
• (iv) majú strany právo vyúčtovať zmluvné pokuty, ak sú v Zmluve dohodnuté a ak vznikla povinnosť dotknutej strany k ich úhrade.6) Všetky Oznámenia týkajúce sa zániku Zmluvy musia byť doručené poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené okamžikom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje i Oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, a doručenie potom nastáva ku dňu, kedy sa odosielateľ o takejto skutočnosti dozvedel.


XIV. Ďalšie a záverečné ustanovenia 

1) Každá zo strán má povinnosť bez omeškania informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v Zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo Zmluvy.

2) Zákazník nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti podľa Zmluvy, ak už z časti alebo ako celok, bez predošlého písomného súhlasu Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že taký súhlas nebude bezdôvodne odoprený.

3) Dodávateľ považuje všetky osobné údaje poskytnuté Zákazníkom v súvislosti so Zmluvou za prísne dôverné a prehlasuje, že s nimi nakladá v súladu so zákonom č. 101/2000Sb., o ochrane osobných údajov, a spracováva len také osobné údaje, ktoré sú dostupné z verejne prístupných dátových súborov.

4) Zmluva je uzatvorená podľa právneho poriadku České republiky, v režimu zák. č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník. Všetky záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP, sa budú riadiť príslušnými právnymi predpismi České republiky.

5) Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa platia od dňa ich vydania na oficiálnej internetovej stránke Dodávateľa www.spapier.sk do ich zrušenia alebo vydania nových podmienok s neskorším dátumom a nadobúdajú účinnosti druhým dňom po takom zverejnení. Novšie znenie všeobecných obchodných podmienok ruší podmienky vydané skôr. Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Dodávateľom sa posudzujú vždy podľa ustanovenia všeobecných obchodných podmienok platných v dobe uzatvorenia príslušnej Zmluvy.

6) V prípade odchylných písomných ustanovení v dokumentoch tvoriacich Zmluvu platí pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami prednostne ustanovenie zvláštnych podmienok v tomto poradí:
 • ustanovenie obsiahnuté v (čiastočnej) Objednávke, prednostne pred
 • ustanovenia v samostatných zmluvách podľa čl. III) 1) týchto VOP, prednostne pred
 • ustanoveniami v Cenníku.
7) Tieto všeobecné obchodné podmienky platia podporne i v prípade, kedy Dodávateľ dohodne so svojim Zákazníkom zvláštne podmienky pre nekatalógový tovar. V prípade odchylných písomných dohôd platí prednostne ustanovenie zvláštnych podmienok.

8) Všetky zmeny a doplnky Zmluvy, ktorá bola medzi stranami dohodnutá písomne, musia byť učinené tiež v písomnej forme a musí byť podpísaný oprávnenými osobami Zákazníka a Dodávateľa.

9) V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy bude uznané neplatným, v rozpore s právnymi predpismi alebo nevynutiteľné, nebude tím akokoľvek dotknutá ani ovplyvnená účinnosť alebo vynutiteľnosť ostatných ustanovení.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1. 6. 2014 a v plnom rozsahu rušia skoršie obchodné podmienky.
 
Prihlásiť
Zabudli ste heslo?
Zadajte Váš e-mail a prihlasovacie údaje Vám budú zaslané na Vašu e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.


Košík je prázdny

Posledný navštívený tovar
 • Doposiaľ ste žiadny tovar nenavštívili.
Rýchle vyhľadávanie
Mena
Facebook
Reklamácia

Pre bližšie informácie o postupe reklamácie kliknite na odkaz: Reklamácia

 
 
 
© Spapier.sk